Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

С тези думи и кратко радиопредаване започна денят на учениците от

ОУ „Иван Вазов“, отбелязвайки 16 ноември Ден на толерантността. По инициатива на ученическия съвет всички ученици от четвърти до седми клас написаха послания за толерантността.

Учениците очакват с нетърпение 18 ноември час на класа, за да отворят кутията на „Добрите думи“, в която се крият послания адресирани от приятел към приятел.