Уважаеми ученици,

Информираме Ви, че съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени от министъра на образованието и науката със заповед № РД09-2134/28.08.2020 г., във връзка със защитата на личните данни се изпълняват т. 11 и 12, а именно:

  1. За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученикаподава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

11.1. резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

11.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

  1. При липса на изрично изразено съгласие:

12.1. по т. 11.1. – резултатите от олимпиадата на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

12.2. по т. 11.2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал.

В същата връзка, по ваше желание, имате право и на отказ на първоначално даденото съгласие за публикуване и  изтриване на публикуваното според т.73 от Правилата, а именно:

73. Правото на изтриване на публикувани лични данни, за които първоначално е декларирано съгласие по т. 11, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родител/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на училището, пред когото съгласието е декларирано.