Уважаеми родители,

записването за първи клас се осъществява в периода 01.06.2021 г- – 10.06.2021 г. в ОУ „Иван Вазов“ – Г. Оряховица.

Благодарим на всички Вас, които се доверихте на екипа на ОУ „Иван Вазов“. Очакваме Ви!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА
Информационна среща с родители на бъдещи първокласници

Дата на провеждане на 31.03.2021 г. от 18.00 часа /онлайн – линк за присъединяване ще бъде публикуван в 17.45 часа/


Подаване на заявление по образец за постъпване в ОУ”Иван Вазов” чрез електронна система на Община Горна Оряховица – 10.05-2021 – 18.05.2021 г.


Ден на отворените врати в ОУ “Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица

Дата ще бъде насрочена след отмяна на извънредното  положение.


Обявяване на резултатите от първо класиране – 26.05.2021 г.


Записване на класираните ученици – в сградата на ОУ „Иван Вазов“ – 01.06.2021 – 10.06.2021 г.


Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2021/2022 г. по класни стаи през юни 2021 г.

 /датата ще бъда определена по-късно/Бъдещи ръководители на първи клас в ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица


Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица


Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адрес.  При спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група:        Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група:         Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:         Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:     Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.


В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план- прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

Критерий  №  1 –  Дете с трайни увреждания над 50% – 30 т.

Критерий  №  2 –  Дете на с един или двама починали родители  –  30 т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий  № 4  – Деца завършили подготвителна група в избраното училище – 100 т.

 Критерий  № 5 – Дете от семейство с повече от две деца – 20 т.

Критерий № 6  –  Поредност на желанието  / едно дете може да кандидатства за до четири училища/ :

5.1. – Първо желание –       50 т.

5.2. –  Второ желание –      40 т.

5.3. –  Трето желание  –       30 т.

5.4. –  Четвърто желание  – 20 т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

Необходими документи за записване на първокласниците

Заявление – образец от системата за елетронен прием.

Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.

Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.

Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.

Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/ Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство. /

 Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.