Благодарим на всички Вас, които се доверявате на екипа на ОУ „Иван Вазов“.

Родителската среща за бъдещите първокласници ще се проведе на 04.09.2024 година от 17.30 часа.

Очакваме Ви!


Уважаеми родители,
Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления!
Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10.00 часа 08.05.2024 г. до 17.05.2024 г., съгласно календарния график.
Може да заредите от следния адрес:


https://schoolgo.uslugi.io/ 


За да започнете регистрация на заявлението използвайте бутон Регистрация.
Ако браузърът Ви предупреди, че връзката е неповерителна, отговорете „продължавам, въпреки това“. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2023-2024
Информационна среща с родители на бъдещи първокласници – 20.03.2023 г. от 18.00 часа


Ден на отворените врати в ОУ “Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица

/предстои/


Подаване на заявление по образец за постъпване в ОУ”Иван Вазов” чрез електронна система на Община Горна Оряховица – от 08.05.2024 г. до 17.05.2024 г.


Обявяване на резултатите от първо класиране – 28 май 2024г.


Записване на класираните ученици – в сградата на ОУ „Иван Вазов“ – от 03 юни 2024 г. до 11.06.2024 г.


Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2024/2025 г. по класни стаи – 4 септември 2024 г. от 18.00 часа.


Бъдещи ръководители на първи клас в ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, учебна 2024 – 2025 годинаКласни ръководители на първи клас в ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица учебна 2023-2024 годинаКласни ръководители на първи клас в ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица учебна 2022-2023 годинаКласни ръководители на първи клас в ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица за учебна 2021-2022 година


Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица


Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адрес.  При спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група:        Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група:         Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:         Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:     Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.


В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план- прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

Критерий  №  1 –  Дете с трайни увреждания над 50% – 30 т.

Критерий  №  2 –  Дете на с един или двама починали родители  –  30 т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий  № 4  – Деца завършили подготвителна група в избраното училище – 100 т.

 Критерий  № 5 – Дете от семейство с повече от две деца – 20 т.

Критерий № 6  –  Поредност на желанието  / едно дете може да кандидатства за до четири училища/ :

5.1. – Първо желание –       50 т.

5.2. –  Второ желание –      40 т.

5.3. –  Трето желание  –       30 т.

5.4. –  Четвърто желание  – 20 т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

Необходими документи за записване на първокласниците

Заявление – образец от системата за елетронен прием.

Оригинал и копие на документа за адресна регистрация.

Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.

Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/ Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство. /

 Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.

Документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от от настойник.