Преподаватели от Лятната академия на ОУ „Иван Вазов“  споделят идеята ня Кен Робинсън – лидер в сферата на образованието, че  „Кре­а­тив­ност­та е про­це­с на съз­да­ва­не на ори­ги­нал­ни идеи, ко­и­то имат стой­ност“. Използвайки разнообразни методи и подходи учителите предоставят на децата, първата и може би най-важна стъпка в креативния процес – проучването на различни гледни точки за света. Така ученикът събира градивните елементи за своето ново творение. Преподаватели по биология и здравно образование, музика и  изобразително изкуство разкриват пред децата необятния свят, който ни заобикаля. Заниманията с ученици през горещите летни дни създават предпоставки за натрупване на опит и знания като и  ангажира малчуганите по приятен и  полезен начин. Те развиват своите умения  и добиват увереност да използват в пълна сила своето въображение. Изработвайки креативни изделия по приложни изкуства, децата се учат да разрешават казуси в екип и обогатяват общата си култура. Творческото забавление с цветове и форми  усъвършенства вече придобити умения. Ис­тин­с­ки­ят двигател на кре­а­тив­ност­та е в непрекъснатата жажда за открития, които учениците намират  изследвайки биологичен материал под микроскоп или разлиствайки  интригуващи енциклопедии. Ко­га­то са мо­ти­ви­ра­ни да учат, учениците по ес­тес­т­вен път при­до­би­ват нуж­ни­те им уме­ния. А усъ­вър­шен­с­т­ва­не­то ид­ва с уве­ли­ча­ва­не на твор­чес­ки­те ам­би­ции, което е основна цел на летните занимания в ОУ „Иван Вазов“.