ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ – ТВОЯТ ЧАС


ПРОЕКТ  BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»- УСПЕХ


Проект „Училището като център на общността“


ПРОЕКТ „МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП”
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 Г. 


ПРОЕКТ„НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ”


ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ С ЕДНО СЪРЦЕ