Бинарен урок на тема „Уравненията в математиката и в химията“ проведоха със седмокласниците г-жа Нинова и г-жа Йорданова. Задачата на учениците в този час бе да приложат математически знания и действия при решаване на изчислителни задачи по химия от темата „Масова част“. С помощта на г-жа Йорданова бъдещите гимназисти представиха решение на двете задачи чрез химични изчисления за масовата част, която е най-използваната количествена характеристика на смесите и разтворите. Математическият модел на решаване на същите задачи бе обяснен от г-жа Нинова чрез използване на таблица за представяне на данните и моделиране на линейни уравнения за изчисляване стойностите на химичните величини в задачите.

Учениците имаха възможност чрез съзнателно използване на наличните знания по химия и математика да съпоставят химичния и математическия начин на изпълнение на задачите. Според седмокласниците с помощта на съставеното математическо уравнение се достига по-бързо до решението на задачите, свързани с определяне на стойността на масовата част на вещества в разтвор. С този урок учениците разбраха, че математическите знания и умения, които придобиват в училище, имат своите практически приложения в живота на човека при приготвяне на лекарства, водни разтвори на различни вещества, използвани в бита и в промишлеността. Установиха защо химията и математиката спадат към т.нар. „точни науки“.