Ние, учениците от Основно училище „Иван Вазов“, техните учители и родители,

 • водени от желанието нашето училище да стане спокойно, сигурно и безопасно място за обучение и развитие;
 • разбирайки необходимостта от обединяване усилията на ученици, учители и родители;
 • осъзнавайки, че  всяка от страните (учител – ученик – родител) трябва да поеме своята отговорност;
 • вярвайки, че правилата, които заедно изработихме, ще ни помогнат да ограничим насилието и нетолерантността между нас,

СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО ИДЕЯТА,

че  НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАШАТА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ!

УЧЕНИКЪТ:

 1. Аз съм гражданин на Република България и уважавам основните символи на своята държава и своето училище;
 2. Аз съм част от ОУ „Иван Вазов“ и се гордея с това;
 3. Училището е мой дом и искам да се чувствам уютно в него, затова и аз нося отговорност за неговото опазване;
 4. Моето основно право и задължение в училище е ученето. Аз уча според изискванията на учителите и според своите възможности;
 5. Аз съм дисциплиниран и доброволно спазвам установените правила в моето училище;
 6. Аз имам право свободно да изразявам своето мнение и да отстоявам цивилизовано позицията си;
 7. Аз знам, че не винаги възрастта определя възможностите ми;
 8. Аз вярвам, че всеки човек е ценен. Уча се да приемам и откривам във всекиго значимото;
 9. Аз уважавам различието и приемам другите, такива каквито са;
 10. Аз съм личност и знам, че никой няма право да накърнява моето достойнство и  достойнството на другите;
 11. Аз се стремя да бъда толерантен и добър човек.

УЧИТЕЛЯТ:

 1. Аз вярвам в равния шанс на всички деца;
 2. Аз работя за създаването на сигурна и безопасна училищна среда, в която детето да расте без насилие;
 3. Аз се стремя при овладяване на учебното съдържание децата да придобиват повече практически умения, отколкото абстрактни знания;
 4. Аз изслушвам и уважавам мнението на всяко дете, ценя и пазя това, което то ми доверява;
 5. Аз уча децата на взаимно уважение, независимо от различията им; стимулирам ги да отстояват своята гражданска позиция
 6. Аз не дисциплинирам, а помагам на децата да разрешават конфликтите си без насилие;
 7. Аз зачитам правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работя с детето му;
 8. Аз се старая да привлека родителите на моите ученици за по-активно включване в общоучилищния живот;
 9. Аз познавам и спазвам законите и процедурите, защитаващи детето от насилие;
 10. Аз  се стремя да бъда толерантен и добър човек.

РОДИТЕЛЯТ:

 1. Аз приемам детето си като ценна личност и зачитам неговото достойнство;
 2. Аз отговарям за възпитанието на моето дете и за неговото поведение;
 3. Аз следя за редовното изпълнение на домашните работи и за подготовката на уроците на моето дете;
 4. Аз се старая да се включвам активно в общоучилищния живот;
 5. Аз уважавам учителите на моето дете и го възпитавам да зачита техния авторитет;
 6. Аз поддържам постоянен контакт с учителите на моето дете;
 7. Аз вярвам, че когато има мост между родители, ученици и учители, винаги ще успяваме да работим в името на децата ни;
 8. Аз се стремя да бъда толерантен и добър човек.

АЗ МОГА, ТИ МОЖЕШ, НИЕ МОЖЕМ!