Качествен иновативен образователен процес постигаме чрез:


  • Висококвалифицирани педагогически специалисти, които имат съвременно мислене и съчетават в процеса на обучението традиционни методи с иновативни похвати, актуални стратегии и  интерактивни методи на преподаване.
  • Възможностите на интердисциплинарния метод, като предпоставка за адаптивността на децата в реалния свят.
  • Прилагане на компетентностен подход за развиване  на креативно и критическо мислене и социални умения;
  • Преподаване на социални и интелектуални умения водещи до по-висока адаптивност и ефективност, които са толкова изисквани от бързо променящия се свят,
  • Обособяване на  общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности;
  • Ангажиране, подпомагане и стимулиране на  учениците, което ги прави значими в учебния и извънучебния процес;
  • Изграждане на интелектуално и емоционално устойчиви личности чрез формиране на практически умения за справяне с житейски ситуации.
  • Постоянно усъвършенстване професионалните умения на педагогическите специалисти;
alt
alt
alt